array(3) { [0]=> array(4) { ["result"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "نمایش محتوا" ["type"]=> string(1) "1" ["detail"]=> array(1) { [0]=> array(33) { ["ID"]=> string(3) "886" ["freeAccess"]=> string(1) "1" ["access"]=> string(1) "1" ["accessDownload"]=> string(1) "1" ["adsense"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(60) "چیزی که اتفاق افتاده دیگه افتاده!" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/bbcV1_V3.jpg" ["type"]=> string(1) "1" ["levelIcon"]=> string(38) "http://api.manamo.ir/image/level_3.png" ["publishDate"]=> string(10) "1397/01/25" ["categoryId"]=> string(2) "20" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["categoryUrl"]=> string(54) "http://api.manamo.ir/upload/categoryIcon/story-new.png" ["likeCount"]=> string(1) "2" ["viewCount"]=> string(4) "9992" ["commentCount"]=> string(1) "2" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" ["nextLessonId"]=> string(3) "887" ["nextType"]=> string(1) "1" ["nextAccess"]=> string(1) "1" ["previousLessonId"]=> string(3) "885" ["previousType"]=> string(1) "1" ["previousAccess"]=> string(1) "0" ["persianDesc"]=> string(5285) "عنوان:چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده!

متن مکالمه:

گوینده: اواخر یک صبح تابسنانی بود. ویلیام شیکسپیر در بازار است.

ویلیام: یک پوند آلو لطفا مری.

غرفه دار: بفرمایید آقای ویل.
ویلیام: مری؟ تو خود خوشحالت نیستی تو این صبح زیبا.

غرفه دار: احساس بدی دارم، آقای ویل. یه کار وحشتناک با نل بوتچر انجام دادم - اون مدت هاست که چشمش رو از جورج من بر نمیداره.

دیگه بسمه. من فلفل میریزم رو تمام پای میوه اون. اوه، آقای ویل نلی بیچاره خیلی تو درد سر افتاده و این تقصیر من هستش.

ویلیام: خب مری، دیگه الان کاری نمیشه براش انجام داد. چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده!

غرفه دار: خانم مک بس در نمایش شما اینو گفت، نگفت آقای ویل؟

ویلیام: قطعا گفت مری.

غرفه دار: اون داشت به شوهرش میگفت که تو نمیتونی گذشته رو عوض کنی.

فقط باید فراموشش کنی و به زندگی ادامه بدی، حتی اگر خیلی خیلی بد هستش.

ویلیام: و واقعا خیلی بد بود در نمایش من، مری.

مک بس پادشاه رو به قتل رسوند و خانم مک بس اون رو تشویق کرد.

غرفه دار: عجیب نیست که بعدش احساس بدی داره... من به اندازه کافی احساس بد برای پای میوه دارم.

ویلیام: مک بس خیلی احساس گناه میکرد. اون خواب های خیلی بدی میدید.

ولی خانم مک بس اون احساس رو نداره. اون به مک بس میگه که افکار بدش رو فراموش کنه.

غرفه دار: نمایشنامه رو بگو، آقای ویل.

ویلیام: بسیار خب مری، چشم هات رو ببند و تصور کن: مک بس احساس بدی داره به خاطر آدمهایی کشته.

خانم مک بس بهش میگه اونا مردن، بنابراین احساس گناهش برای اونا هم باید بمیره.

اون نمیتونه چیزی رو درست کنه، پس دیگه نباید به اونا فکر کنه. اینها حرف هاش هستند:

خانم مک بس: این چه معنی میدهد، سرور من! چرا در تنهایی به سر میبرید،

همیاری که از تصورهای پشیمانی درست میکنی،

با استفاده از اون افکار که میبایستی می مرد

با اونها دارن روش فکر میکنند؟ چیزهایی که هیچ دوایی ندارند

میبایستی بدون هیچ اعتنایی باشد. چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده.

گوینده: ما اونها رو اینجا رها میکنیم.

در مک بس شیکسپیر، خانم مک بس در مرکزیت نمایشنامه امتحانی از روانشناسی گناه است.

عمیقا جاه طلب و بدون رحم، اون مک بس رو تشویق میکنه تا در مسیر قدرت قتل مرتکب بشه،

ولی تا پایان نمایش اون به وسیله گناه تسخیر شده و به سمت دیوانگی سقوط میکنه.

این روزها، مردم هنوز از دقیقا از جمله شیکسپیر استفاده می کنند:

چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده، معمولا برای این گفته میشه که احساس بد داشتن در مورد اشتباهات گذشته به مدت طولانی دیگه فایده ای نداره.

تیری هانری فوتالیست رو در نظر بگیرید، توضیح میده چطور پدرش بهش یاد که همیشه برای بازی بعدی فکر کنه.

کلیپ ۱: بابام همیشه به من یاد میداد که راضی نباشم، که بیشتر بخوام و اینو بدونم چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده... تو انجامش دادی، حالا دیگه رهاش کن و به زندگی ادامه بده.

کلیپ ۲: فقط توضیح بده که میخواستی ایمیل رو به یه سوفی دیگه ارسال کنی - و بعدش دیگه فراموشش کن. چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده.

غرفه دار: پس آقای ویل، من باید موضوع فلفل و پای رو فراموش کنم...؟

ویلیام: قطعا تو باید اینکارو کنی مری، و نل بوچر رو هم فراموش کن.

غرفه دار: هممم... فراموش کردن، یا فراموش نکردن: مسئله اینه.
" ["englishDesc"]=> string(3242) "title:What's done is done!


conversation text:

Narrator: It was a late summer's morning. William Shakespeare is at the market.

Will: A pound of plums, please, Mary.

Stallholder: Here you are Mr Will.

Will: Mary? You're not your usual happy self this fine morning.

Stallholder: I feel terrible, Mr Will. I did an awful thing to that Nell Butcher – she's had her eye on my George for ages.

I've had enough. I put pepper all over her fruit pies. Oh Mr Will, poor Nellie's in so much trouble and it's my fault.

Will: Well Mary, there's nothing you can do about it now. What's done is done!

Stallholder: Lady Macbeth said that in your play, didn't she Mr Will?

Will: She did indeed Mary.

Stallholder: She was telling her husband that you can't change the past.

You just have to forget about it and move on, even if it's really, really bad.

Will: And it was indeed very bad in my play, Mary.

Macbeth murdered the King. And Lady Macbeth encouraged him.

Stallholder: No wonder he feels bad afterwards... I feel bad enough about the fruit pies...

Will: Macbeth feels very guilty. He has some terrible dreams.

But Lady Macbeth doesn't feel the same. She tells Macbeth to forget his bad thoughts.

Stallholder: Say the lines, Mr Will.

Will: Very well Mary. Close your ey

es and imagine: Macbeth is feeling bad about the people he killed.

Lady Macbeth tells him that they are dead, so his guilty thoughts about them should die, too.

He can't fix things, so he shouldn't think about them. These are her words:

Lady Macbeth: How now, my lord! Why do you keep alone,

Of sorriest fancies your companions making,

Using those thoughts which should indeed have died

With them they think on? Things without all remedy

Should be without regard. What's done is done.

Narrator: We'll leave them there for now.

In Shakespeare's Macbeth, Lady Macbeth is central to the play's examination of the psychology of guilt.

Deeply ambitious and ruthless, she encourages Macbeth to murder his way to power,

But by the end of the play she is overcome by guilt and descends into madness.

These days, people still use Shakespeare's exact phrase:

what's done is done, usually to say that there's no benefit in feeling bad for a long time about past mistakes.

Take footballer Thierry Henry, explaining how his father taught him to always think of the next game.

Clip 1: My dad always taught me to never be satisfied, to want more and know that what is done is done... You've done it, now move
on.

Clip 2: Just explain you meant to send the email to a different Sophie - and then forget about it. What's done is done.

Stallholder: So Mr Will, should I forget about the pepper and the pies...?

Will: Indeed you should, Mary. And forget about Nell Butcher too.

Stallholder: Hmmm... to forget, or not to forget: that is the question." ["description"]=> string(1) "-" ["contentDataUrl"]=> string(34) "http://cdn2.manamo.ir/BBCV1_V3.mp4" } } } [1]=> array(4) { ["name"]=> string(24) "پست های مشابه" ["id"]=> string(1) "1" ["type"]=> string(1) "4" ["detail"]=> array(17) { [0]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "919" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(23) "یک پوند گوشت!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV17_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [1]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "945" ["access"]=> string(1) "1" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(34) "هملت واقعا دیوونس؟" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV24_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(12) "رایگان" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [2]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "890" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(47) "تو قلبت رو بستی روی آستینت" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV3_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [3]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "917" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(32) "به دنبال غاز وحشی!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV14_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [4]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "954" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(45) "من یک اینچ هم حرکت نمیکنم" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV25_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [5]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "939" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(46) "من او را بسته بندی می کنم!!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV21_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [6]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "963" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(35) "من تو دردسر افتادم!!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV28_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [7]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "956" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(21) "ابد و یک روز" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV26_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [8]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "944" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(33) "هم خواب های غریبه!!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV23_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "2" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [9]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "929" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(29) "دنیا صدف تو هستش" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV20_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [10]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "924" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(26) "هیولای چشم سبز" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV19_V4.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [11]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "921" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(37) "غیر از سکوت چیزی نگو!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV18_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [12]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "913" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(16) "برج قدرت!" ["featuredImageUrl"]=> string(35) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV13_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [13]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "903" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(22) "انگشتر جدید!" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV9_V4.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6109" ["userRealName"]=> string(13) "interchangeb2" ["userPictureUrl"]=> string(65) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/Interchange-logo-5.jpg" ["userDescription"]=> string(64) "متد آموزشی دانشگاه کمبریج انگلستان" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [14]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "892" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(30) "ملکه الیزابت اول" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV4_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [15]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "893" ["access"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(27) "من باید بد باشم" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/BBCV5_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "0" ["saleTitle"]=> string(14) "اشتراکی" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } [16]=> array(15) { ["ID"]=> string(3) "887" ["access"]=> string(1) "1" ["type"]=> string(1) "1" ["title"]=> string(19) "بهشت حماقت" ["featuredImageUrl"]=> string(34) "http://cdn3.manamo.ir/bbcV2_V3.jpg" ["likeCount"]=> string(1) "1" ["saleTitle"]=> string(12) "رایگان" ["categoryName"]=> string(24) "داستان کوتاه " ["categoryEnName"]=> string(5) "Story" ["UserId"]=> string(4) "6284" ["userRealName"]=> string(26) "bbclearnenglishshakespeare" ["userPictureUrl"]=> string(64) "http://api.manamo.ir/upload/profilePicture/bblearningenglish.jpg" ["userDescription"]=> string(78) "ترغیب همه به یادگیری زبان انگلیسی از سال 1943" ["score"]=> string(1) "0" ["userType"]=> string(1) "3" } } } [2]=> array(4) { ["name"]=> string(40) "نمایش مطلب بعدی و قبلی" ["id"]=> string(1) "2" ["type"]=> string(1) "3" ["detail"]=> array(1) { [0]=> array(12) { ["nextId"]=> string(3) "887" ["nextAccess"]=> string(1) "1" ["nextTitle"]=> string(17) "مطلب بعدی" ["nextDesc"]=> string(19) "بهشت حماقت" ["categoryName"]=> string(10) "عمومی" ["categoryEnName"]=> string(7) "General" ["previousId"]=> string(3) "885" ["previousAccess"]=> string(1) "1" ["previousTitle"]=> string(17) "مطلب قبلی" ["previousDesc"]=> string(33) "این یه معامله هستش" ["nextType"]=> string(1) "1" ["previousType"]=> string(1) "1" } } } }
ورود | ثبت نام | جستجو
2
2
مشاهده این ویدئو

چیزی که اتفاق افتاده دیگه افتاده!

داستان کوتاه (1397/01/25)

برای دسترسی به تمام محتواهای آموزشی و امکانات برنامه باید اکانت خود را شارژ نمایید.

خرید اشتراک

برای مشاهده محتوای کامل این بخش به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید

فارسی انگلیسی
عنوان:چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده!

متن مکالمه:

گوینده: اواخر یک صبح تابسنانی بود. ویلیام شیکسپیر در بازار است.

ویلیام: یک پوند آلو لطفا مری.

غرفه دار: بفرمایید آقای ویل.
ویلیام: مری؟ تو خود خوشحالت نیستی تو این صبح زیبا.

غرفه دار: احساس بدی دارم، آقای ویل. یه کار وحشتناک با نل بوتچر انجام دادم - اون مدت هاست که چشمش رو از جورج من بر نمیداره.

دیگه بسمه. من فلفل میریزم رو تمام پای میوه اون. اوه، آقای ویل نلی بیچاره خیلی تو درد سر افتاده و این تقصیر من هستش.

ویلیام: خب مری، دیگه الان کاری نمیشه براش انجام داد. چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده!

غرفه دار: خانم مک بس در نمایش شما اینو گفت، نگفت آقای ویل؟

ویلیام: قطعا گفت مری.

غرفه دار: اون داشت به شوهرش میگفت که تو نمیتونی گذشته رو عوض کنی.

فقط باید فراموشش کنی و به زندگی ادامه بدی، حتی اگر خیلی خیلی بد هستش.

ویلیام: و واقعا خیلی بد بود در نمایش من، مری.

مک بس پادشاه رو به قتل رسوند و خانم مک بس اون رو تشویق کرد.

غرفه دار: عجیب نیست که بعدش احساس بدی داره... من به اندازه کافی احساس بد برای پای میوه دارم.

ویلیام: مک بس خیلی احساس گناه میکرد. اون خواب های خیلی بدی میدید.

ولی خانم مک بس اون احساس رو نداره. اون به مک بس میگه که افکار بدش رو فراموش کنه.

غرفه دار: نمایشنامه رو بگو، آقای ویل.

ویلیام: بسیار خب مری، چشم هات رو ببند و تصور کن: مک بس احساس بدی داره به خاطر آدمهایی کشته.

خانم مک بس بهش میگه اونا مردن، بنابراین احساس گناهش برای اونا هم باید بمیره.

اون نمیتونه چیزی رو درست کنه، پس دیگه نباید به اونا فکر کنه. اینها حرف هاش هستند:

خانم مک بس: این چه معنی میدهد، سرور من! چرا در تنهایی به سر میبرید،

همیاری که از تصورهای پشیمانی درست میکنی،

با استفاده از اون افکار که میبایستی می مرد

با اونها دارن روش فکر میکنند؟ چیزهایی که هیچ دوایی ندارند

میبایستی بدون هیچ اعتنایی باشد. چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده.

گوینده: ما اونها رو اینجا رها میکنیم.

در مک بس شیکسپیر، خانم مک بس در مرکزیت نمایشنامه امتحانی از روانشناسی گناه است.

عمیقا جاه طلب و بدون رحم، اون مک بس رو تشویق میکنه تا در مسیر قدرت قتل مرتکب بشه،

ولی تا پایان نمایش اون به وسیله گناه تسخیر شده و به سمت دیوانگی سقوط میکنه.

این روزها، مردم هنوز از دقیقا از جمله شیکسپیر استفاده می کنند:

چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده، معمولا برای این گفته میشه که احساس بد داشتن در مورد اشتباهات گذشته به مدت طولانی دیگه فایده ای نداره.

تیری هانری فوتالیست رو در نظر بگیرید، توضیح میده چطور پدرش بهش یاد که همیشه برای بازی بعدی فکر کنه.

کلیپ ۱: بابام همیشه به من یاد میداد که راضی نباشم، که بیشتر بخوام و اینو بدونم چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده... تو انجامش دادی، حالا دیگه رهاش کن و به زندگی ادامه بده.

کلیپ ۲: فقط توضیح بده که میخواستی ایمیل رو به یه سوفی دیگه ارسال کنی - و بعدش دیگه فراموشش کن. چیزی که اتفاق افتاده، دیگه افتاده.

غرفه دار: پس آقای ویل، من باید موضوع فلفل و پای رو فراموش کنم...؟

ویلیام: قطعا تو باید اینکارو کنی مری، و نل بوچر رو هم فراموش کن.

غرفه دار: هممم... فراموش کردن، یا فراموش نکردن: مسئله اینه.
title:What's done is done!


conversation text:

Narrator: It was a late summer's morning. William Shakespeare is at the market.

Will: A pound of plums, please, Mary.

Stallholder: Here you are Mr Will.

Will: Mary? You're not your usual happy self this fine morning.

Stallholder: I feel terrible, Mr Will. I did an awful thing to that Nell Butcher – she's had her eye on my George for ages.

I've had enough. I put pepper all over her fruit pies. Oh Mr Will, poor Nellie's in so much trouble and it's my fault.

Will: Well Mary, there's nothing you can do about it now. What's done is done!

Stallholder: Lady Macbeth said that in your play, didn't she Mr Will?

Will: She did indeed Mary.

Stallholder: She was telling her husband that you can't change the past.

You just have to forget about it and move on, even if it's really, really bad.

Will: And it was indeed very bad in my play, Mary.

Macbeth murdered the King. And Lady Macbeth encouraged him.

Stallholder: No wonder he feels bad afterwards... I feel bad enough about the fruit pies...

Will: Macbeth feels very guilty. He has some terrible dreams.

But Lady Macbeth doesn't feel the same. She tells Macbeth to forget his bad thoughts.

Stallholder: Say the lines, Mr Will.

Will: Very well Mary. Close your ey

es and imagine: Macbeth is feeling bad about the people he killed.

Lady Macbeth tells him that they are dead, so his guilty thoughts about them should die, too.

He can't fix things, so he shouldn't think about them. These are her words:

Lady Macbeth: How now, my lord! Why do you keep alone,

Of sorriest fancies your companions making,

Using those thoughts which should indeed have died

With them they think on? Things without all remedy

Should be without regard. What's done is done.

Narrator: We'll leave them there for now.

In Shakespeare's Macbeth, Lady Macbeth is central to the play's examination of the psychology of guilt.

Deeply ambitious and ruthless, she encourages Macbeth to murder his way to power,

But by the end of the play she is overcome by guilt and descends into madness.

These days, people still use Shakespeare's exact phrase:

what's done is done, usually to say that there's no benefit in feeling bad for a long time about past mistakes.

Take footballer Thierry Henry, explaining how his father taught him to always think of the next game.

Clip 1: My dad always taught me to never be satisfied, to want more and know that what is done is done... You've done it, now move
on.

Clip 2: Just explain you meant to send the email to a different Sophie - and then forget about it. What's done is done.

Stallholder: So Mr Will, should I forget about the pepper and the pies...?

Will: Indeed you should, Mary. And forget about Nell Butcher too.

Stallholder: Hmmm... to forget, or not to forget: that is the question.
نظرات کاربران

برای ثبت نظر به اپلیکیشن مانامو مراجعه نمایید.

پست های مشابه

logo-samandehi

info@manamo.ir

© Copyright 2016-2020 Hamrah Samaneh. All Rights Reserved.